Đoạn video được ghi lại tại hội nghị DevCon. Bạn có thể sử dụng Radar trên Playbook thông qua cổng USB. Playbook được xem như là chiếc máy chủ cho các radar rồi sau đó sử dụng giao diện TAT (The Astonishing Tribe) để hiển thị bản đồ radar trên Playbook. Việc này thực chất chỉ để chứng minh rằng Playbook là một chiếc máy tính bảng mạnh mẽ như thế nào, và nó có thể làm nhiều việc hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. .

<div><iframe width="600" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DGECk0TerVk?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
(Xem trên BB)</div>
Source: N4BB

View more random threads: